NAŠE ČINNOST

a) Aktivně získávat podporu na národní a mezinárodní úrovni pro rozvoj agrolesnictví, což může mít dopad na celkový rozvoj venkova, s přihlédnutím k jeho pozitivním environmentálním, krajinotvorným, sociologickým, ekonomickým a kulturním aspektům včetně podpory multifunkčního zaměření zemědělství v oblasti pěstování rostlin a welfare chovu zvířat a zvěře.
b) Zajišťovat výměnu informací a spolupráci mezi provozovateli agrolesnických systémů v ČR, Evropě i ve světě.
c) Spolupodílet se na vytváření právních a legislativních předpisů souvisejících s agrolesnickým hospodařením. Zejména se jedná o vypracování definic, zásad, rámce pro agrolesnické hospodaření v ČR a vypracování strategických dokumentů pro rozvoj agrolesnictví v ČR ke zvýšení diverzity a konkurenceschopnosti českého zemědělství.
d) Ochrana tradičních hodnot, přírodního a kulturního dědictví, které tradiční agrolesnické systémy hospodaření poskytují v místech jejich historického výskytu.
e) Výměna nejnovějších vědeckých poznatků a podpora výzkumu v oblasti agrolesnictví na národní i mezinárodní úrovni. To zahrnuje i vypracování modelů a hodnocení ekonomické efektivnosti agrolesnických systémů hospodaření.
f) Vzdělávání v oboru agrolesnictví včetně profesního vzdělávání dospělých. g) Poskytování obecně prospěšných služeb a poradenství v oblasti agrolesnictví.
h) Osvětová činnost v oblasti agrolesnictví pro odbornou i širokou veřejnost.
i) Vytvořit diskusní platformu rozličných zájmů aktérů, jejichž činnost má dopad na provozování agrolesnického hospodaření. Jedná se zejména o výměnu informací mezi výzkumnou sférou a odbornou veřejností.
j) Rozvoj spolupráce s jinými profesními vládními i nevládními organizacemi k prosazování a podpoře agrolesnických způsobů hospodaření.
k) Plnit roli české pobočky EURAF (European Agroforestry Federation).
 

Semináře a exkurze

Projekty

Přihláška