Přeskočit na obsah

Nový dotační titul pro podporu agrolesnictví

Dotační titul na podporu Agrolesnictví vznikl v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027. Titul připravovalo ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s Českým spolkem pro agrolesnictví a dalšími organizacemi.

Od prvního června 2023 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 140/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví. Na stránkách ministerstva zemědělství naleznete oficiální metodiku k provádění tohoto nařízení, důležité je její doplnění o Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 4, (zejména působnost orgánů ochrany přírody při podávání žádostí).

S účinností od 1.3.2024 dochází k novelizaci nařízení vlády č. 44/2024 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví. 

Pokud plánujete v letošním roce založit agrolesnický systém je nutné podat Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví do 2. 10. 2023 (včetně).

Informace SZIF pro žadatele k opatření Agrolesnictví 42.73 (SZP 2023-2027)
SP SZP – založení agrolesnického systému
SP SZP – péče o založený agrolesnický systém
Strategický plán SZP – kompletní dokument

Pokud potřebujete poradit se založením agrolesnického systému nebo s dotačním titulem – vyberte si poradce z tohoto seznamu.

Pro další informace se obraťte na:

poradci@agrolesnictvi.cz 

Styl výsadby agrolesnického systému

Detailní podmínky pro založení agrolesnického systému naleznete v metodice MZe (str. 10-11)

Silvoorebný systém

 • lze založit na: orná půda (R) nebo travní porost (G)
 • liniová výsadba
 • Linie stromů se nazývá ochranný pás dřevin
 • šířka ochranné pásu je 1 – 10 m
 • rozestup ochranných pásů dřevin 10 – 100 m
 • Dřeviny jsou vysazovány v počtu 100 ks na 1 hektar

Silvopastevní systém

 • lze založit na: trvalý travní porost (T)
 • dřeviny vysazovány v liniích nebo roztroušeně
 • Dřeviny jsou vysazovány v počtu 100 ks na 1 hektar

Stromy    

 • Sázet lze lesní a ovocné dřeviny ze schváleného seznamu, nařízení vlády
 • Seznam obsahuje celkem 46 lesních dřevin a 13 dřevin ovocných
 • Hlavní dřeviny je možné doplnit keři
 • V designu výsadby musí být více než 50 % dřevin lesních druhů (tzn. max 49 % všech vysazených dřevin může být ovocných),
 • ovocné stromy však nemusí být zastoupeny
 • Žádný druh dřeviny nesmí být zastoupen více než z 40 %.
 • Sazenice musí splnit minimální výšku nadzemní části 120 cm
 • Vysazeno musí být v celkovém počtu 100 kusů životaschopných jedinců na 1 hektar
 • Do konce pátého roku po roce založení agrolesnického systému nesmí klesnout počet životaschopných jedinců pod 75 % celkového počtu dřevin

 

Ochranný pás dřevin                                                                   

 • Ochranný pás dřevin je třeba každoročně udržovat mechanickou údržbou, sečí nebo mulčováním. Údržbu je nutné provést nejpozději do 31. října.  
 • Ochranný pás dřevin nesmí bezprostředně přiléhat k hranici DPB – musí být zcela obklopen zemědělsky obhospodařovanou plochou.             

 

Další podmínky

 • Minimální výměra pro založení agrolesnického systému je 0,5 ha
 • Po založení agrolesnického systému nedojde ke změně zemědělské kultury. Existence agrolesnického systému na daném DPB bude ale v LPIS zaznamenaná.
 • Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci opatření agrolesnictví může být fyzická nebo právnická osoba která zemědělsky obhospodařuje nejméně 0,5 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo trvalý travní porost vedené

Administrace dotace

Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví

Administrace celé dotace probíhá standardně přes Portál farmáře. V roce, ve kterém budete chtít agrolesnický systém založit, musíte nejprve podat Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví (dále jen „ohlášení“). Toto ohlášení je nutné zaslat nejpozději do 15. 5. kalendářního roku, ve kterém hodláte agrolesnický systém založit a podat žádost. Pro rok 2023 je termín pro podání ohlášení stanoven do 2. 10. 2023 (včetně). 

Pro zaslání ohlášení se přihlaste do svého portálu farmáře a přes “Nová podání” vyberte v kategorii “Lesnictví” okénko “Agrolesnictví”. Dále postupujete kliknutím na “Podat Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření Agrolesnictví na rok 2023”. Otevře se strana, kde vyplníte své údaje (často je to předvyplněno systémem) a vy vyplníte jen políčko „Předpokládaná plocha agrolesnického systému“ výměra (ha). Tato hodnota nelze později navýšit!

Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému

Výsadba agrolesnického systému musí být provedena před podáním žádosti o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému (dále jen „žádost“). Žádost je podána na SZIF nejpozději do 30. 11. kalendářního roku, ve kterém bylo zasláno ohlášení. V daném kalendářním roce lze podat pouze 1 žádost. Tato žádost však může obsahovat více DPB. Součástí žádosti o poskytnutí dotace na založení je i žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém. V jedno formuláři tedy současně žádáte o proplacení dotace na založení agrolesnického systému a zároveň oznamujete, že chcete na založený agrolesnický systém pobírat dotaci na péči.

Žádost o poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém

Žádost o poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém se podá na SZIF nejpozději do 15. 5. v rámci jednotné žádosti, která se podává každoročně počínaje rokem následujícím po roce založení agrolesnického systému. Dotace na následnou péči o agrolesnický systém se poskytuje po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl agrolesnický systém založen. Následná péče zahrnuje zejména povinný řez ovocných dřevin, zálivku, údržbu ochranných pásů dřevin (sečení, mulčování), řez stromů, kontrolu a případnou opravu ochranného oplocení stromů, případně dosazení uhynulých stromů.

Sazba dotace

Sazba dotace na založení agrolesnického systému činí 4353 EUR/1 ha (104.976,948 Kč). Sazba dotace na následnou péči činí 754 EUR/1 ha/1 rok (18.183,464 Kč). Pro rok 2023 je pro přepočet sazby stanoven směnný kurz ve výši 24,116 CZK/EUR

Užitečné odkazy:

Lesní školky nabízející sadební materiál pro agrolesnické systémy

FAQ dotace na založení agrolesnického systému a péči o agrolesnický systém

Tabulka dřevin vhodných pro ALS s popisem jejich charakteristik (upozornění ! Aktuálně bříza bělokorá není na seznamu dřevin vládního nařízení pro dotační titul Zakládání agrolesnických systémů. Uvádíme však pro úplnost její ekologické nároky pro jiné výsadby než v režimu dotace)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.