Přeskočit na obsah

Stromy/dřeviny na pastvinách

Pěstování stromů na trvalých travních porostech kombinované s chovem hospodářských zvířat. Stromy na pastvinách zlepšují welfare chovaných zvířat tím, že upravují mikroklima, tj. poskytují stín/úkryt během nepříznivého počasí, snižují proudění vzduchu, zvířata je využívají k drbání a zároveň mohou být využívány pro zvýšení a zpestření potravy (okus pořezaných větví, plody stromů).

Doporučené silvopastevní systémy:

Pěstování cenných sortimentů lesních dřevin či vysokokmenných ovocných dřevin na pastvině.

Jedná se zejména o běžné listnaté lesní dřeviny (dub, jasan, javor, jeřáb břek, ořešák, třešeň ptačí, topol apod.) s cílem produkce dřeva nebo vysokokmenných ovocných dřevin pro produkci plodů. Cílový počet dřevin je od 50 do 100 vzrostlých stromů na ha, rozmístěných roztroušeně či pravidelně v ploše i po obvodu. Možností je i vytvořit skupinu dřevin do 350 m2 jako vegetační kryt pro nepřízeň počasí. Vzhledem k tomu, že cílem je pravidelný a maximální přírůst stromů i pastvy, musí být dostatečně volná a osluněná koruna a zároveň umožnit obrůstání travní a bylinné biomasy pod korunami stromů.

Při pěstování stromů na pastvině je bezpodmínečná mechanická ochrana stromů před jejich poškozením okusem, ohryzem či drbáním zvířat. U těchto systémů je možné využít většinou farmově chovaných přežvýkavců (skot, kozy, ovce, jelenovití), monogastrů (prase, kůň) či drůbeže. Zároveň je zde významná i složka zlepšení welfare v chovu zvířat a zvýšení produkce využitelné biomasy a živin pro zvířata.

Výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD) s chovem zvířat.

Schéma prostorového rozmístění: vzdálenost jedno či dvojřádků dřevin cca 2–4 metry, rozestup dřevin v řádku 0,5 – 2,0 m, 1 500 – 15 000 ks RRD na ha; sortiment dřevin dle seznamu MZe (Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o přímých platbách) a seznamu MŽP/VÚKOZ (pěstování nepůvodních dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb.). Především vhodné pro chov drůbeže a prasat.