Přeskočit na obsah

Zveme Vás na seminář

Agrolesnictví: sdílení zkušeností z 1.roku realizací dotačního titulu a podpora krajinných prvků

Registrace na seminář zde: https://forms.gle/3Ewn43SykukQJVjQ6

Seminář: projekt "Vzděláváním o agrolesnictví proti změně klimatu"

Zveme vás na seminář dne 5.6.2024 v Libereckém kraji

Zveme na den otevřených dveří v Bratčicích dne 16.5.2024

Zazní zde zajímavé informace o regenerativním zemědělství. V odpoledních hodinách proběhnou polní ukázky. Více v pozvánce.

Seminář: projekt "Vzděláváním o agrolesnictví proti změně klimatu"

Zveme vás na seminář dne 27.5.2024 v Jihomoravském kraji

Seminář: projekt "Vzděláváním o agrolesnictví proti změně klimatu"

Zveme vás na přednášku dne 16.4.2024 v Karlovarském kraji

Evropská Agrolesnická konference EURAF v Brně


Videa ze semináře: Strom v zemědělské krajině

Proč agrolesnictví?        https://youtu.be/NussMXNq2bA

Staré odrůdy a zatravněné výsadby kmenných tvarů ovocných stromů – obecný přehled, výsadba a následná péče https://youtu.be/t6-mZutekUg

Lesní dřeviny v agrolesnických systémech https://youtu.be/n3uLiAV5F4Y

Vrby a topoly v agrolesnických systémech https://youtu.be/5Q4ospMaeUc

Jak dobře napsat grant na výsadbu stromů https://youtu.be/q4K9LQ4de1I

Význam agrolesnictví k zvýšení (bio)diverzity s ohledem na včelí pastvu. Představení agrolesnického projektu v Dobré https://youtu.be/43h60ICjXRQ

Agrolesnický systém jako významný zdroj včelí pastvy https://youtu.be/KGsDZb4ndjo


Seminář: Agrolesnictví na erozně ohrožených plochách

Pozvánka na den otevřených dveří ve Velkých Hostěrádkách v pátek 21.4.

Tématem bude: AGROLESNICTVÍ NA EROZNĚ OHROŽENÝCH PLOCHÁCH


Zelený čtvrtek pro zelenější region

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s partnery Sítě
Vás zvou na seminář zaměřený na možnosti čerpání evropských dotací v souvislosti
s podporou zdravého způsobu hospodaření, včetně představení
nové intervence Agrolesnictví Strategického plánu Společné zemědělské politiky
2023–2027 (SP SZP).


Závěrečný seminář: Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností

Hlavním cílem projektu je výzkum a kvantifikace předpokládaných mimoprodukčních funkcí a přínosů tradičních a moderních ALS tzn. silvo-orných, silvo-pasených, výmladkových plantáží aj. pro současnou krajinu zejm. v oblasti ochrany půdy, teplotního a vodního režimu a biodiverzity jak na úrovni vybraných stanovišť tak i krajiny. Důležitým cílem je i získat informace o výsadbě, růstu a vhodném managementu pěstování dřevin na zemědělské půdě a možném ovlivnění vlastní zemědělské produkce těmito dřevinami (růst a výnosy zemědělských plodin, welfare hospodářských zvířat). Cílem je i identifikovat vhodnou podporu rozvoje agrolesnických systémů vhodných pro přírodní a vlastnicko-ekonomické podmínky ČR pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožovaných dopady klimatických změn a lidskou činností.

Závěrečný seminář projektu proběhl 5.12.2022 v KC Floret v Průhonicích

Prezentace ze semináře


Polní setkání na téma Agrolesnické systémy – od východisek k zakládání

Kdy: 13.10.2022 ve 12:00 hod
Místo konání: Polní pokusná stanice, Žabčice


Agrolesnictví a stromy v krajině

Kdy: 9. 11. 2021 ve 13 hod (ukončení mezi 16-17 hod.)
Místo konání: Polní pokusná stanice, Žabčice

Pozvánka


Webinář – Agrolesnictví – praktické příklady skloubení ekonomiky a ekologie

27.4.2021 9-11h

Je dostupný i záznam webináře


Zavádění agrolesnictví v praxi,

10.12.2020 online konference

Pozvánka na konferenci a program

Záznam z konference


Agrolesnictví, příležitost pro evropskou krajinu a zemědělství – Praha 2020

Ve zcela novém Pavilonu tropického zemědělství v prostorách České zemědělské univerzity v Praze se na konci minulého týdne uskutečnila konference agrolesnického projektu AGFOSY. Tato akce, kterou pořádala Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) společně s Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), byla úspěšným zakončením dvouletého mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+, jehož byla ASZ ČR hlavním koordinátorem. Měla za cíl seznámit účastníky s výstupy tohoto projektu, představit jim příklady dobré agrolesnické praxe z ČR a informovat o novinkách ohledně podpor agrolesnických systémů v rámci nové Společné zemědělské politiky EU.

Z důvodu koronavirových restrikcí se muselo organizování této konference řídit přísnými kritérii, nicméně i tak se podařilo naplnit očekávání a podat návštěvníkům řadu zajímavých, ale hlavně praktických informací ze světa agrolesnictví.

Na úvod promluvili předsedové obou pořádajících organizací – Jaroslav Šebek za ASZ ČR a Bohdan Lojka z ČSAL. Shodli se na zdárné spolupráci všech zapojených organizací a důležitosti rodinných farem při zavádění agrolesnických opatření do praxe.

Po krátkém představení konkrétních výstupů projektu přišel na řadu online vstup Lenky Svobodové z Oddělení strategie environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství, která ve své prezentaci stručně představila chystaný dotační titul na agrolesnické systémy v nové SZP EU.

Další částí konference, která vzbudila nejvíce pozitivních reakcí, pak byly prezentace člena Předsednictva ASZ ČR Radima Kotrby a člena ASZ Krnovska, Opavska Jiřího Michaliska, kteří účastníkům předali praktické rady a zkušenosti s agrolesnickými systémy, jež během několika let nasbírali. Ukázalo se, že začlenění agrolesnických prvků na zemědělské pozemky je nejen k přírodě šetrným opatřením, ale může také představovat plně rentabilní variantu hospodaření. Kromě ekonomického přínosu poskytuje mnoho dalších výhod jako například zvýšení biodiverzity, lepší koloběh a využití živin či zvýšení životní pohody pro chovaná hospodářská zvířata.

Neméně zajímavým bylo také vystoupení Jana Wegera z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, jenž pohovořil o výzkumu, který již od roku 2000 provádí na agrolesnickém pozemku soukromého zemědělce Jiřího Bartoše z Nové Olešné.

Prezentace z konference ke stažení.


Seminář „Co můžeme očekávat od agrolesnictví v ČR“ – Žabčice 2019

Dne 20.11 se poblíž moravské metropole města Brna uskutečnil odborný seminář, jehož cílem bylo informovat účastníky o možnostech agrolesnictví v České republice.  Na programu semináře byly především výstupy výzkumného projektu (Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny), který se jako vůbec první zabývá problematikou agrolesnictvím v ČR. Na semináři zazněly přednášky od předních odborníku věnujícím se agrolesnictví v ČR. Zvýšená pozornost byla věnována otázkám legislativního uchopení agrolesnictví v ČR. K této problematice vznikla na Ministerstvu zemědělství i pracovní skupin se zástupci ČSAL, která se mj. snaží najít vhodné dřeviny pro agrolesnické systémy v ČR a navrhnout vhodný systém finanční podpory zakládání agrolesnických systémů v rámci Programu rozvoje venkova. 

Součástí semináře byla také terénní exkurse, při které se mohli účastníci seznámit s nově založenou trvale výzkumnou-demonstrační plochou moderního agrolesnického systému, která vznikla na pozemcích Mendelovy university. Plocha má charakter silvo-orebného alejového systému pěstování dřevin (tzv. alley cropping), kde byly jako dřeviny zvoleny topol a ořešák černý a v meziřadí bude probíhat klasické pěstování zemědělských plodin.      

Semináře se zúčastnilo kolem 80 účastníku z řad zástupců odborné veřejnosti, ale i farmářů se zájmem o tento způsob hospodaření. Na konferenci nechyběli ani zástupci ze sousedního Slovenska.

Prezentace ze semináře ke stažení.


Agrolesnické systémy jsou způsoby hospodaření, které kombinují pěstování dřevin s jednou nebo více formami zemědělské produkce (pěstování zemědělské plodiny a/nebo chov zvířat). Mezi jejich nejvýznamnější environmentální benefity patří protierozní funkce, příznivější bilance živin (omezují potřebu vstupů – hnojení), zvýšení biodiverzity, eliminace vyplavování dusičnanů, sekvestrace uhlíku v půdě. Dále fungují účinně jako ochrana vod (vyrovnávají vodní bilanci v krajině, upravují chemismus a filtraci vody). V neposlední řadě pak výrazně přispívají k vyrovnávání klimatických extrémů a jejich dopadů: vytvářejí specifické mikroklima a ochlazují krajinu. Moderní agrolesnické systémy na orné půdě jsou zároveň kompatibilní se současnými agrotechnickými postupy při využití stávající mechanizace, diverzifikují rizika a jsou perspektivní i po produkční a ekonomické stránce. Proto jsou již v mnoha zemích Evropy, ale i světa, rozšiřovány jako produkční alternativa ke konvenčnímu zemědělství. Na našem území se zemědělské hospodaření se stromy historicky běžně vyskytovalo až do začátku 20. století a v tomto smyslu se nejedná o nic nového. Zavádění dalších moderních agrolesnických systémů s významnými mimoprodukčními funkcemi tak může zvýšit konkurenceschopnost a trvalou udržitelnost našeho zemědělství.

Český spolek pro agrolesnictví ve spolupráci s dalšími organizacemi uspořádal v minulých letech sérii seminářů a konferencí na toto téma. Nyní partnerské instituce a platformy organizují navazující konferenci, kde chtějí představit zahraniční zkušenosti, příklady dobré praxe, výsledky dosavadního výzkumu agrolesnických systémů a také související politiky v jednotlivých zemích Evropy, kde jsou tyto již řadu let součástí zemědělského hospodaření. Přednášejícími jsou téměř výhradně zahraniční hosté: praktikující zemědělci, čelní představitelé Evropské agrolesnické federace (EURAF) či výzkumníci s dlouholetými zkušenostmi.

Krátká reportáž České televize z konference

Z konference byl pořízen také záznam, který je volně dostupný na YouTube:

První část (dopoledne)
Druhá část (odpoledne)

Prezentace přednášejících jsou k dispozici na webových stránkách Komise pro životní prostředí AV ČR (Komise pro životní prostředí – sekce „Semináře KŽP“ – „Agrolesnictví – enviromentální a produkční alternativa v zemědělství“ / 18. 4. 2019).


ČT24: Konference Prague, 18.4.2019 – Prezident EURAF Patrick Worms a nestor evropského agrolesnického výzkumu Christian Dupraz o agrolesnictví a možnostech pro ČR

https://www.youtube.com/watch?v=Ucmk2EYcUcE

Archiv ČT24 (čas 18:20):

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058320424


Otevřený dopis vládě ČR – Open letter to the Government of the Czech rep.


Pozvánka na seminář v prostorách PS PČR na téma „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“

Parlamentní seminář se koná ve čtvrtek 10. května 2018 od 14:30 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, místnost č. 108A (Státní akta) 

DEKLARACE jako výstup ze semináře „Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu“, Poslanecká sněmovna PČR, 10.


S Českým spolkem pro agrolesnictví do jižní Francie

V termínu od 8. do 12. května 2017


Potenciál a perspektivy udržitelného pěstování dřevin na zemědělské půdě

Potenciál_a_perspektivy_udržitelného_pěstování_dřevin_na_zemědělské_půdě