Přeskočit na obsah

Stromy/dřeviny na orné půdě

Nové agrolesnické systémy na orné půdě jsou především liniové výsadby dřevin v kombinaci s rostlinnou produkcí (obilniny, okopaniny, zelenina atd.), uvnitř půdních bloků či polí. Plocha vyčleněná na pěstování dřevin tvoří přibližně 5–25% plochy pozemku. Podle funkce a uspořádání dřevin je lze rozdělit do několika skupin, jež byly definovány na základě jednání pracovní skupiny pro zavádění agrolesnictví při Ministerstvu zemědělství ČR k nové Společné zemědělské politice po roce 2021.

Liniové výsadby lesních či ovocných dřevin uvnitř půdních bloků (tzv. alley cropping)

Počet cílových vzrostlých kosterních stromů je 80–100 ks na ha; vzdálenost řad dřevin cca 10–40 metrů; rozestup dřevin v liniích cca 4–10 m; šířka linie 1–5 metrů; sortiment dřevin – ovocné dřeviny (produkce ovoce či dřeva), cenné lesní dřeviny (produkce kvalitního dřeva) a rychle rostoucí listnáče (produkce dříví).

Pokusná stanice Michovka (VÚKOZ v.v.i.) – stromy na orné půdě
Horní obrázky: Školní zemědělský podnik Žabčice (MENDELU) – stromy na orné půdě. Spodní obrázky: Farma Miller Holubice – stromy na orné půdě

Pásové výsadby výmladkových dřevin, zejména rychle rostoucích (RRD), pro produkci biomasy

Každý pás se skládá ze 2–4 řad dřevin (základní spon výsadby 0,5×2 m), cca 1000–2000 jedinců na ha; podmínka rovnoměrného rozmístění pásů po ploše. Sortiment dřevin dle seznamů MZe (Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o přímých platbách) a seznamu MŽP/VÚKOZ (minimalizace rizik pěstování nepůvodních dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb.).

Silvoorebné agrolesnictví, příklad ze severovýchodního Německa. Rychle rostoucí dřeviny - topoly (Populus spp.), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), v kombinaci se zimní pšenicí. Foto: Dirk Freese