Přeskočit na obsah

Nový agrolesnický projekt: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Základní informace o projektu

Název projektu: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Identifikační kód projektu: TL01000298
Doba řešení: 2018 – 2020
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Další uchazeči projektu: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
  Mendelova univerzita v Brně
  Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
  Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
  Asociace soukromého zemědělství České republiky
Aplikační garanti Středočeský kraj a Jihomoravský kraj

 

 

Proč projekt děláme?

Současné intenzivní zemědělství v České republice je schopno zajistit dostatečné množství zemědělských produktů, ale bohužel přináší velké množství negativních dopadů na životní prostředí, ale i sociálních dopadů na českém venkově. Agrolesnictví může tyto negativní vlivy minimalizovat. V ČR zatím chybějící odborné podklady a výzkumy pro zavedení podpory agrolesnictví. Projekt se zaměřuje na možnosti uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na zemědělské půdě a zjištění hlavních socio-ekonomických a legislativních bariér a příležitostí. Projekt je řešen zejména v oblastech s vysokým podílem velkých souvislých ploch orné půdy a intenzivním zemědělstvím (Středočeský a Jihomoravský kraj).

Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socioekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinaci se stromovou složkou.

 

Očekávané výstupy projektu:

 • Hloubkový etnologický, historický a širší sociologický výzkum, zjišťující znalosti zemědělců o pěstování dřevin
 • Literární rešerše výzkumů, která zhodnotí environmentální přínosy ALS (obrana proti suchu, erozi, klimatickým změnám a ztrátě biodiverzity) na území ČR
 • Zhodnocení produkčních a ekonomických aspektů ALS
 • Vytvoření ekonomických modelů pro hodnocení základních typů ALS
 • Analýza legislativního a dotačního prostředí ČR, identifikující bariéry a příležitosti pro ALS
 • Certifikovaná metodika  „Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě z hlediska legislativních, přírodních a ekonomických podmínek ČR“
 • Workshopy pro zemědělce, které zvýší povědomí a znalosti zemědělců o agrolesnictví

Kdo se podílí na řešení projektu?

Na agrolesnickém projektu je celkem zapojeno šest  institucí, které budou společně spolupracovat na dosažení stanovených výstupů. Spolupráce mezi zapojenými institucemi umožní nový a komplexní pohled na řešenou problematiku, která má významný výzkumný i praktický potenciál. Většina členů projektového týmu je také zároveň aktivními členy Českého spolku pro agrolesnictví.

 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Asociace soukromého zemědělství České republiky

 

 

Podpořte organizaci Evropské agrolesnické konference, která se bude konat v květnu 2024 v Brně.
This is default text for notification bar