Přeskočit na obsah

Otevřený dopis vládě ČR – Open letter to the Government of the Czech rep.

 
 
V pátek 9.11.2018 jsme doručili na podatelnu úřadu vlády dopis podepsaný 13-ti význačnými osobnostmi naší akademické sféry v oblasti zemědělství a životního prostředí a také profesními organizacemi či význačnými zemědělci.
Dopisem chceme vyjádřit podporu přistoupení ČR k chartě ICRAF (World Agroforestry Center se sídlem v Nairobi, jehož prezidentem je Dr. Anthony Simons) a také doporučujeme, aby téma agrolesnictví bylo plnohodnotnou agendou pracovních skupin a při mezirezortních jednáních. Zvláštní význam má při tvorbě SZP v souvislosti s příštím programovým obdobím 2021 – 2027 (Nařízení EP č. 2018/0216). Přílohou dopisu je také Deklarace coby výstup ze semináře “Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu” pořádaného 10. května 2018 v poslanecké sněmovně.
 

On Friday, November 9, 2018, we delivered an open letter to the Government of the Czech Republic, supported by 13 distinguished personalities of our academia in the field of agriculture and the environment, as well as by professional organizations or distinguished farmers. We would like to express our support for the accession of the Czech Republic to the ICRAF Charter (Nairobi-based World Agroforestry Center, whose president is Dr. Anthony Simons). Further, we also recommend the topic of agroforestry to be a full-fledged agenda by working groups and inter-ministerial negotiations. Particular importance is attached to the creation of the CAP in respect to the next programming period 2021-2027 (EP Regulation No. 2018/0216). The Letter attached is also the Declaration as an output from the Seminar “Agriculture as Tool for Adaptation to Climate Change”, held on 10 May 2018 in the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic.

 
Znění otevřeného dopisu:                                                                                                         
Agrolesnictví – otevřený dopis vládě ČR                                                                               
 
Přílohy:                                                                                                                                         
Charter-ICRAF                                                                                                                           
Seminář 10.5.2018 Poslanecká sněmovna – deklarace                                                        
 
Open letter wording:
 
Attachements: